used怎么读英语

今日词汇

used怎么读英语

beef [bif] n. 牛肉

taste [test] v. 品尝

any [‘ɛni] adv. 稍微, 少许

Wow [wou] 哇

tender [‘tɛndɚ] adj. 嫩的

delicious [dɪ’lɪʃəs] adj. 美味的

yummy [‘jʌmi] adj. 美味的

tasty [‘testi] adj. 美味的

wait [wet] v. 等待

go ahead [ə’hɛd] 做吧

{!– PGC_COLUMN –}

Just help yourself 请自便, 别客气

help [hɛlp] v. 帮助

yourself [jɔr’sɛlf] prep. 你自己

afraid [ə’fred] adj.担心的

used [juzd] adj. 习惯的

was [wʌz] is/am过去式

actually [‘æktʃuəli] adv. 事实上

especially [ɪˈspɛʃlɪ] adv. 尤其

glad [ɡlæd] adj. 高兴的

some [sʌm]/[səm] 一些

more [mɔr] adv. 更多

would [wʊd] aux. 将要

full [fʊl] adj. 满的

though [ðo] adv.但是

声明:留学通所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者admin所有。若您的权利被侵害,请联系 548763972@qq.com 删除。

本文链接:https://www.liuxuetong.cn/80951.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2024年2月6日 下午1:45
下一篇 2024年2月6日 下午1:55

相关推荐

联系我们

135-5290-1487

在线咨询: QQ交谈

邮件:548763972@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信